Statut PS CIOFF®

POLSKIEJ SEKCJI MIĘDZYNARODOWEJ RADY STOWARZYSZEŃ FOLKLORYSTYCZNYCH, FESTIWALI I SZTUKI LUDOWEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: “Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej” zwane dalej - Polska Sekcja CIOFF®.

§ 2.

Terenem działania Polskiej Sekcji CIOFF® jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - miasto stołeczne Warszawa.
Dla właściwego zrealizowania swoich celów, Polska Sekcja CIOFF® może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego. 

§ 3. 

Polska Sekcja CIOFF® jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

§ 4.

Polska Sekcja CIOFF® opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 5.

Polska sekcja CIOFF® jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Atrs Traditionnels) w skrócie CIOFF® oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania, z ograniczeniami wynikającymi z Art.5 ust.2 prawa o stowarzyszeniach.

§ 6.

Polska Sekcja CIOFF® ma prawo używać pieczęci oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7.

Celem Polskiej Sekcji CIOFF® jest:

 1. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania oraz prezentowania folkloru i sztuki ludowej zgodnie z zasadami USESCO.
 2. Budzenie zrozumienia i szacunku dla folkloru innych narodów przez zbliżanie i popularyzowanie jego piękna.
 3. Podnoszenie poziomu programowego i organizacyjnego krajowych i międzynarodowych festiwali, imprez folklorystycznych i wystaw sztuki ludowej.

§ 8.

Cele te Polska Sekcja CIOFF® realizuje przez:

 1. Współpracę z organami administracji państwowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.
 2. Organizowanie wymiany zagranicznej zespołów folklorystycznych, twórców ludowych, ekspertów, wydawnictw i informacji.
 3. Wybór i kierowanie zespołów folklorystycznych i specjalistów do udziału w międzynarodowych festiwalach CIOFF® na świecie.
 4. Pomoc przy organizacji podróży i uzgadnianiu odpowiednich warunków pobytu w kraju przyjmującym.
 5. Inicjowanie i organizowanie różnego rodzaju imprez, mających na celu popularyzację folkloru i twórczości ludowej.
 6. Organizowanie zjazdów, seminariów i spotkań specjalistycznych związanych z problematyką folkloru.
 7. Wydanie publikacji własnych i zagranicznych oraz materiałów informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 9.

Członkowie Polskiej Sekcji CIOFF® dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełnię praw publicznych.

§ 11.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cela Polskiej Sekcji CIOFF® i udzielająca jej pomocy finansowej lub rzeczowej.
 2. Członkowie wspierający - osoby prawne uczestniczą w działalności Polskiej Sekcji CIOFF® przez swoich reprezentantów.

§ 12.

Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie uchwały Prezydium podjętej po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji.

§ 13.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla Polskiej Sekcji CIOFF® i realizacji jej celów.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd na wniosek Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF®.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są od płacenia składek członkowskich.

§ 14.

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz Polskiej Sekcji CIOFF®.
 2. Korzystania ze wszystkich urządzeń Polskiej Sekcji CIOFF® w kraju i za granicą.
 3. Ocenianie działalności Polskiej Sekcji CIOFF® i jej władz.
 4. Udziału w zebraniach, konferencjach, seminariach i imprezach artystycznych w kraju i za granicą na zasadach określonych przez Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF®.

§ 15.

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych i honorowych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.

§ 16.

Członkowie Polskiej Sekcji są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Polskiej Sekcji CIOFF®.
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów Polskiej Sekcji CIOFF®.
 3. Przestrzegania norm współżycia społecznego i organizacyjnego.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17.

Członkostwo wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie z Pilskiej Sekcji CIOFF® zgłoszone na piśmie do Prezydium.
 2. Skreślenie z listy członków z powodu:
  -nie płacenia składek członkowskich przez okres ustalony przez Prezydium,
  -długotrwałego nie uczestniczenia w działalności statutowej Polskiej Sekcji CIOFF®.
 3. Wykluczenie z listy członków z powodu:
  -działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz Polskiej Sekcji CIOFF®,
  -działalności na szkodę Polskiej Sekcji CIOFF®,
  -skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 4. Śmierć członka.
 5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.

§ 18.

Skreślenia lub wykluczenia z listy członków Polskiej Sekcji CIOFF® dokonuje Prezydium, a odwołania od tej decyzji rozpatruje Walny Zjazd, którego uchwałą jest ostateczna.

 Rozdział IV

Władze Polskiej Sekcji CIOFF®

§ 19.

Władzami Polskiej Sekcji CIOFF® są:

 1. Walny Zjazd.
 2. Prezydium.
 3. Komisja Rewizyjna

§ 20.

Kadencja władz Polskiej Sekcji CIOFF® trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od postanowienia Walnego Zjazdu.

§ 21.

Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania jeśli statut nie stanowi inaczej.
Quorum to nie dotyczy uchwał Walnego Zjazdu odbywanego w drugim terminie w tej samej sprawie. 

§ 22.

Prezydium i Komisji Rewizyjnej Polskiej CIOFF® przysługuje prawo kooptowania nowych członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, jednak w liczbie nie większej niż 1/3 składu wybranego przez Walny Zjazd.

WALNY ZJAZD POLSKIEJ SEKCJI CIOFF®.

§ 23.

 1. Najwyższą władzą Polskiej Sekcji CIOFF® jest Walny Zjazd, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Walny Zjazd odbywa się nie rzadziej niż co 2 lata i zwoływany jest przez prezydium.

§ 24.

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany na wniosek Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF®, Komisji Rewizyjnej lub 1/2 członków zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje nad sprawami dla których został zwołany.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd winien się odbyć w terminie 2 miesięcy od momentu zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

 § 25.

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

 1. Uchwalenie programu działalności Polskiej Sekcji CIOFF®.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Prezydium.
 3. Wybór Prezydium i Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu z Polskiej Sekcji CIOFF®.
 5. Nadawanie godności członka honorowego Polskiej Sekcji CIOFF®.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Polskiej Sekcji CIOFF®.
 7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw wniesionych przez prezydium, Komisję Rewizyjną lub członków Polskiej Sekcji CIOFF®.

PREZYDIUM POLSKIEJ SEKCJI CIOFF®

 § 26.

 1. Prezydium składa się z 5 - 7 członków wybieranych przez Walny Zjazd Polskiej Sekcji CIOFF®. Decyzję o dokładnej liczbie członków Prezydium podejmuje Walny Zjazd przed przystąpieniem do wyborów Prezydium.
 2. Bezpośrednio po wyborach Prezydium konstytuuje się, wybierając ze swego grona: przewodniczącego, 2-ch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§ 27.

 1. Prezydium kieruje działalnością Polskiej Sekcji CIOFF® w okresie między Walnymi Zjazdami.
 2. Do kompetencji Prezydium należy:
  -kierowanie bieżącą działalnością Polskiej Sekcji CIOFF® zgodnie z postanowieniami statutu i wytycznymi Walnego Zjazdu,
  -reprezentowanie Polskiej Sekcji CIOFF® na zewnątrz,
  -inicjowanie i realizowanie międzynarodowej wymiany zespołów, specjalistów i wydawnictw,
  -opracowanie sprawozdań, informacji i wniosków dla potrzeb międzynarodowej współpracy w dziedzinie folkloru w ramach UNESCO - CIOFF®,
  -opracowanie i realizacja planów pracy i budżetu,
  -opracowanie sprawozdań z działalności oraz wniosków w celu przedłożenia ich Walnemu Zjazdowi,
  -przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Polskiej Sekcji CIOFF®,
  -przedkładanie Walnemu Zjazdowi wniosków o nadanie godności członka honorowego,
  -uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  -zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zjazdu,
  -decydowanie we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu i Komisji Rewizyjnej.

 

KOMISJA REWIZYJNA POLSKIEJ SEKCJI CIOFF®.

 § 28. 

 1. Komisja Rewizyjna Polskiej Sekcji CIOFF® składa się z 3-ch członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  -badanie całokształtu działalności statutowej, nie rzadziej niż 1 w roku,
  -kontrola działalności finansowej oraz realizacji składek członkowskich,
  -składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań oraz wniosków o udzielenie absolutorium Prezydium,
  -wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Polskiej Sekcji CIOFF®,
  -występowanie do Prezydium z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

§ 29.

 Majątek Polskiej Sekcji CIOFF® stanowią nieruchomości, mienie ruchome i fundusze.

§ 30.

Polska Sekcja CIOFF® może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Polskiej Sekcji CIOFF®.

§ 31.

Na fundusze Polskiej Sekcji CIOFF® składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Wpływy z działalności statutowej.
 3. Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dotacje, zapisy i darowizny.

§ 32.

Pisma dotyczące spraw i zobowiązań majątkowych podpisują w imieniu Prezydium przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz skarbnik.

 

Rozdział VI

Zmiany Statutu i Rozwiązanie Polskiej Sekcji CIOFF®

§ 33.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania się Polskiej Sekcji CIOFF® podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 34.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Polskiej Sekcji CIOFF® Walny Zjazd zadecyduje o przeznaczeniu majątku Polskiej Sekcji CIOFF® i powoła Komisję Likwidacyjną.

[wersja do druku] wersja do druku »


Copyright © 1992-2021.    Stowarzyszenie - Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej     Aktualizacja: 14-09-2021
Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie internetowej stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych zdjęć, poza prawem do ich przeglądania wymaga zawarcia stosownej umowy licencyjnej.