top of page
Ściana

STATUT ORGANIZACJI

POLSKA SEKCJA CIOFF®

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej” zwane dalej - Polska Sekcja CIOFF®.

§ 2.

Terenem działania Polskiej Sekcji CIOFF® jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - miasto stołeczne Warszawa. Dla właściwego zrealizowania swoich celów, Polska Sekcja CIOFF® może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego.

§ 3.

Polska Sekcja CIOFF® jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Polska Sekcja CIOFF® opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Polska sekcja CIOFF® jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Atrs Traditionnels) w skrócie CIOFF® oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania, z ograniczeniami wynikającymi z Art.5 ust.2 prawa o stowarzyszeniach.

§ 6.

Polska Sekcja CIOFF® ma prawo używać pieczęci oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

bottom of page