top of page

DZIEDZICTWO KULTUROWE

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Z inicjatywy Polskiej Sekcji CIOFF® opracowany został program autorski dr Joanny Angiel i mgr Ewy Repsch "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie".

Edukacja młodego pokolenia Polaków w zakresie dziedzictwa kulturowego, przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji narodowych w ich możliwie najwierniejszej formie oraz pielęgnowanie, kultywowanie i rozwijanie tych tradycji stanowi jeden z głównych celów działania Polskiej Sekcji CIOFF®, jak również pozostałych Sekcji Narodowych w innych krajach świata, będących członkami CIOFF®. Realizacja tego celu stała się w znacznej mierze pomostem łączącym działania Polskiej Sekcji CIOFF® z zadaniami stawianymi zreformowanej szkole w zakresie edukacji regionalnej.

Wielu nauczycieli i wychowawców od dawna już dostrzegło w regionalizmie doskonałego sojusznika w pracy dydaktyczno - wychowawczej i kulturalnej. Ożywiając aktywność najbliższego otoczenia, ruch ten wychodzi niejako naprzeciw podstawowym zasadom nauczania, tj. zasadzie poglądowości i stopniowania trudności.

Niewątpliwą także zasługą szkoły jest utrwalone już w świadomości społecznej przekonanie o wielkiej wartości zabytków takich jak zamki, pałace, zabytkowe kościoły, czy wielkich dzieł literatury, sztuk pięknych, muzyki.

Inaczej jest z dziedzictwem kultury tradycyjnej. Wiedza o tym, że gwara ludowa, stare obyczaje i obrzędy, taniec, muzyka, pieśni i podania, zabudowania, sprzęty, ubiory, są dziedzictwem przeszłości, zaś środowisko przyrodnicze i społeczne stanowi istotny element jego poznawania, wciąż jeszcze nie znajduje dostatecznego zrozumienia zarówno twórców i kontynuatorów tej kultury, jak i ogółu społeczeństwa. Dalsza erozja tradycyjnej kultury stanowi zagrożenie dla kultury narodowej. Pozbawienie się tradycyjnych źródeł kultury skazywałoby Polskę na dominujące wpływy interetniczne, a w konsekwencji na zanikanie tożsamości narodowej.

Mamy nadzieję, iż ten program może stanowić istotną pomoc w wyposażaniu młodego pokolenia w pewne kwantum wiedzy o tradycji kulturowej własnego regionu - małej Ojczyzny, Kraju, wreszcie świata, ale także w rozwijaniu i przekształcaniu spontanicznej motywacji poznawczej, w motywację świadomego systematycznego działania, rozbudzaniu zdolności twórczych i możliwości artystycznych oraz wrażliwości na drugiego człowieka. Głównym wszak źródłem wiedzy są osobiste doświadczenia zdobywane w trakcie poznawczej i twórczej aktywności dziecka.

Tak więc zadaniem edukacji winno być też przywrócenie dziedzictwa kulturowego w regionie, jako żywej inspiracji działań twórczych, koniecznej przy odszukiwaniu i zachowaniu swej tożsamości.

Zakres i różnorodność problematyki związanej z wprowadzeniem edukacji regionalnej - dziedzictwa kulturowego, wiele różnych poziomów wiekowych i możliwości percepcji dziecka, mnogość przedmiotów, w których zadania programu mogą i winny być uwzględniane powoduje, iż szkole organizacyjnie, finansowo i kadrowo może być trudno podołać samodzielnej realizacji stawianych celów. Tym bardziej zasadne jest wykorzystywanie wszelkich możliwości jej współdziałania z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi.

Tutaj też widzimy miejsce dla Polskiej Sekcji CIOFF® z jej ofertą wykorzystania posiadanego potencjału dla wsparcia szkoły w realizacji programu. A jest to potencjał niemały: Rada Ekspertów d/s Folkloru skupiająca najwybitniejszych specjalistów z tej dziedziny w kraju, ośrodki i domy kultury, zespoły folklorystyczne z ich kadrą instruktorską, twórcy ludowi - ich wiedzę i doświadczenie, zapał i chęć współpracy stawiamy do Państwa dyspozycji.

Uznając "Dziedzictwo Kulturowe w Regionie" za fundamentalny dokument programowy dla edukacji młodego pokolenia w duchu najistotniejszych wartości naszych tradycji narodowych oraz identyfikując się z celami podstaw programowych w tym zakresie z zreformowanej szkole, Polska Sekcja CIOFF® będzie czynić wszystko co w jej mocy, by dokumenty te wprowadzać w życie i wspomagać szkołę w realizowaniu ich postanowień.

 

Program "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" dopuszczony do użytku szkolnego decyzją Ministra Edukacji Narodowej DKW - 4014-69/99 z dnia 15 marca 1999, jest dostępny w Wydawnictwie "Nowa Era", Al.Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, tel:(22)-5702580, www.nowaera.pl

Karta zgłoszenia

Dziękujemy za rejestrację na nasze warsztaty. Do zobaczenia!

bottom of page